Algemene Veilingvoorwaarden
Definities

In deze algemene veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:

a.    Afname: het moment waarop de toegewezen Kavel(s) aan Koper worden afgegeven.

b.    Bieder: degene die zich bij fietsenveilingen heeft geregistreerd om aan een Veiling te kunnen deelnemen.

c.    Bieding: een door een Bieder voor een Kavel of een combinatie van Kavels geboden bedrag, te vermeerderen met belastingen en kosten (waaronder doch niet beperkt tot de Veilingkosten).

d.    Consumentenkoop: de koopovereenkomst tussen de Koper, zijnde natuurlijk persoon, die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit, en de Opdrachtgever die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, daarvan uitdrukkelijk uitgezonderd een executoriale verkoop.

e.    Executieveiling: een Veiling waarbij goederen executoriaal worden verkocht.

f.    Herroepingsrecht: het aan Koper bij een Online Veiling, die niet tevens een Executieveiling is, toekomende herroepingsrecht zoals bedoeld in artikel 230o van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek

g.    Hybride Veiling: de Veiling die tegelijkertijd zowel een Online Veiling als een Openbare Veiling is.

h.    Kavel: goed en/of dienst dat, al of niet onder een veilingnummer, wordt geveild.

i.    Koopsom: het bedrag van de hoogste Bieding vermeerderd met de volgende bedragen:

–     17% opgeld (bij BTW-goederen) of 21% opgeld (bij marge-goederen) conform gehanteerde opgeldstaffel, of hetgeen fietsenveilingen voorafgaand aan de veiling kenbaar maakt;

–     De verschuldigde omzetbelasting .

j.    Koper: de Bieder aan wie Toewijzing heeft plaatsgevonden

k.    Online Veiling: de online veiling van een Kavel via de Veilingwebsite;

l.    Opdrachtgever: degene die fietsenveilingen opdracht geeft tot het veilen van (een) Kavel(s).

m.    Openbare Veiling: de Veiling waarbij goederen of diensten door middel van een competitieve en transparante biedprocedure onder leiding van de Veilingmeester namens de Opdrachtgever worden verkocht aan een Bieder die bij die Veiling daarbij persoonlijk aanwezig is of daartoe de mogelijkheid heeft gekregen en waarbij de Bieder met het hoogste bod op een Kavel verplicht is de Kavel af te nemen tegen het geboden bedrag.

n.    fietsenveilingen: de besloten vennootschap fietsenveilingen.

o.    Toewijzing: de verklaring van fietsenveilingen aan de Bieder, houdende de mededeling dat de Kavel(s) aan hem is toegewezen, welke verklaring geldt als aanvaarding in de zin van artikel 217 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en als gevolg waarvan de Koopprijs wordt verschuldigd.

p.    Veiling: een Online Veiling, een Openbare Veiling of een Hybride Veiling.

q.    Veilingkosten: die kosten die een Bieder aan fietsenveilingen is verschuldigd na Toewijzing en zoals vermeld op de Veilingwebsite.

r.    Veilingwebsite: de website waarmee fietsenveilingen haar veilingdienst aanbiedt.

s.    Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 1: Toepasselijkheid;

1.1 De Voorwaarden gelden voor iedere Veiling, iedere Bieding en iedere in dat kader gesloten overeenkomst tussen fietsenveilingen, Opdrachtgever en/of Bieder, alsmede voor iedere rechtshandeling die wordt verricht door fietsenveilingen, Opdrachtgever en/of Bieder. Voor zover nodig gelden de Voorwaarden eveneens in de verhouding tussen Opdrachtgever en Bieder en worden zij derhalve mede namens en ten behoeve van Opdrachtgever door fietsenveilingen met Bieder overeengekomen.

1.2 Partijen kunnen te allen tijde overeenkomen van de Voorwaarden af te wijken, mits dit schriftelijk geschiedt.

1.3 Bieder geeft zowel door registratie als bedoeld in artikel 2.2 van deze Voorwaarden als door het deelnemen aan een Veiling te kennen (i) bekend te zijn met de Voorwaarden, (ii) dat de Voorwaarden aan hem ter hand zijn gesteld voordat hij een Bieding heeft uitgebracht of een (koop)overeenkomst heeft gesloten en (iii) in te stemmen met (de inhoud van) de Voorwaarden. Ingeval van een Consumentenkoop geldt dat Bieder door instemming met de Voorwaarden tevens te kennen geeft dat genoegzaam is voldaan aan de wettelijke informatieverplichtingen zoals bedoeld in de afdelingen 2A en 2B van titel 5 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en stemt er mee in dat de verstrekte informatie digitaal ter beschikking wordt gesteld.

1.4 Bieder verklaart zich voor wat betreft de Online Veiling of Hybride Veiling bekend met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en de onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Mocht, om wat voor reden dan ook, de Online Veiling of Hybride Veiling door storing worden onderbroken, dan is fietsenveilingen gerechtigd de Online Veiling of Hybride Veiling op een later tijdstip te hervatten. Iedere aansprakelijkheid voor een onderbreking van een Online Veiling of Hybride Veiling wordt uitdrukkelijk door fietsenveilingen uitgesloten.

1.5 Toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden van Bieder, van welke aard dan ook, is uitgesloten.

1.6 Voor zover een of meerdere van de bepalingen uit de Voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Uitdrukkelijk geldt dit ook voor het geval een beding uit de Voorwaarden in verband met de wettelijke bepalingen inzake de bescherming van consumenten rechtens niet in stand kan blijven.

1.7 fietsenveilingen behoudt zich het recht voor de Voorwaarden tussentijds te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden zullen aan Bieder ter kennis worden gebracht, waarbij wordt aangegeven welke wijzigingen zijn doorgevoerd en per welk moment de wijziging van kracht wordt en treden alsdan in de plaats van de Voorwaarden. Bieder heeft het recht de wijziging niet te accepteren door zijn registratie bij fietsenveilingen te beëindigen. Bieder wordt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd indien deze niet binnen vier weken na bekendmaking van die wijziging schriftelijk tegen die wijziging heeft geprotesteerd dan wel zijn registratie heeft beëindigd.

1.8 fietsenveilingen kan, naast de Voorwaarden, bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Bijzondere veilingvoorwaarden zullen voorafgaand aan de Veiling waar zij betrekking op hebben, aan Bieder ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover bijzondere veilingvoorwaarden van fietsenveilingen strijdig zijn met de Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de bijzondere veilingvoorwaarden.

1.9 Voor zover vertalingen van de Voorwaarden dan wel van bijzondere veilingvoorwaarden voorhanden zijn en de Nederlandse tekst van de Voorwaarden dan wel van bijzondere veilingvoorwaarden afwijkt van de tekst van de betreffende vertaling, prevaleert het bepaalde in de Nederlandse tekst.

Artikel 2: Veilingprocedure

2.1 De wijze van voorbereiding en uitvoering van de Veiling wordt uitsluitend door fietsenveilingen bepaald. Dit betekent onder andere, doch niet uitsluitend, dat fietsenveilingen de gang van zaken voorafgaand aan en tijdens de Veiling bepaalt en de bevoegdheid heeft om, zonder opgave van redenen, personen al of niet tot de Veiling toe te laten, één of meer Kavels niet te veilen of verandering te brengen in (de samenstelling van) Kavels, een Bieding niet te erkennen en/of ongeldig te verklaren, de Veiling te schorsen, te hervatten, af te gelasten, ondanks het uitbrengen van de hoogste Bieding niet tot Toewijzing over te gaan, en/of andere naar haar oordeel noodzakelijke maatregelen te nemen. fietsenveilingen heeft voorts het recht onjuistheden, door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uitlatingen en (al of niet tijdens een Veiling) gemaakte fouten (waaronder in elk geval ook begrepen fouten veroorzaakt door computerstoringen, systeemstoringen en/of andere technische storingen) te corrigeren, zonder dat daaraan door Bieder enig recht kan worden ontleend.

2.2 Bieder dient zich voor aanvang van de Veiling te registreren en – indien door fietsenveilingen verzocht – zich op een behoorlijke wijze te legitimeren. Bieder zal alle in het kader van de registratie gevraagde informatie volledig en naar waarheid verstrekken. De registratie door Bieder is persoonlijk en niet overdraagbaar. Bieder mag geen derden aan een Veiling laten deelnemen door gebruikmaking van de registratie van Bieder. fietsenveilingen is gerechtigd een aanvraag voor een registratie te weigeren dan wel een registratie eenzijdig te beëindigen.

2.3 Bieder dient op eerste verzoek en naar genoegen van fietsenveilingen aan te tonen dat hij kredietwaardig is.

2.4 Bieder is verplicht om door of namens fietsenveilingen in het kader van een Veiling gegeven instructies en aanwijzingen op te volgen.

2.5 Bieder wordt in de gelegenheid gesteld de Kavel(s) voorafgaand aan de Veiling te Onderzoeken op door fietsenveilingen vastgestelde tijdstippen. Omschrijvingen van Kavel(s) en alle inlichtingen door of namens fietsenveilingen gedaan, worden naar beste weten gedaan en op basis van een enkele (visuele) inspectie, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door fietsenveilingen wordt ingestaan. Bieders kunnen aan bedoelde omschrijvingen en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontlenen. fietsenveilingen is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van Kavel(s).

2.6 Opdrachtgever is gerechtigd deel te nemen aan de Veiling en Biedingen uit te brengen op de door hem ter Veiling aangeboden Kavel(s).

2.7 fietsenveilingen is gerechtigd Biedingen namens derden uit te brengen.

2.8 Elke Bieding – waarbij biedingen die in opdracht en/of bij volmacht door fietsenveilingen namens Bieder zijn verricht, zoals een automatische bieding, uitdrukkelijk zijn inbegrepen – geldt als onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tenzij er sprake is van een Consumentenkoop die tot stand is gekomen tijdens een Online Veiling en de Bieder binnen de daarvoor geldende termijnen en op de daarvoor geldende wijze gebruik heeft maakt van zijn Herroepingsrecht.

2.9 De Koper van een Kavel die is geveild tijdens een Hybride Veiling, Openbare Veiling of Executieveiling heeft geen Herroepingsrecht.

2.10 Ingeval sprake is van een Online Veiling wordt elke Bieding digitaal aan Bieder bevestigd.

2.11 Bij het uitbrengen van een Bieding wordt Bieder geacht voor zichzelf te bieden en is hij persoonlijk aansprakelijk voor de uit zijn Bieding voortvloeiende verplichtingen. Indien Bieder verklaart namens een derde te handelen, blijft hij naast deze derde onverkort aansprakelijk jegens fietsenveilingen.

2.12 Voorafgaand aan een Online Veiling of Hybride Veiling wordt door fietsenveilingen het tijdstip van sluiting van de Veiling bekend gemaakt. Indien in de laatste vijf minuten voor dit vooraf bekend gemaakte tijdstip van sluiting een bod op een Kavel wordt uitgebracht dan wordt het sluitingstijdstip van de Veiling (steeds) verlengd met vijf minuten totdat er geen nieuw bod meer wordt uitgebracht.

2.13. Een Kavel kan tevens, naast het afzonderlijk aanbieden van die Kavel, in combinatie met (een) andere Kavel(s) worden geveild. Een op een combinatie van Kavels uitgebrachte Bieding heeft voorrang boven de op de afzonderlijke Kavels van die combinatie uitgebrachte Biedingen. Als het hoogste bod op de combinatiekavel hoger of gelijk is aan de som van de hoogste biedingen op de afzonderlijke kavels, dan wordt deze toegewezen aan de hoogste bieder van de combinatiekavel. Is de som van de hoogste biedingen op de afzonderlijke kavels hoger dan worden de kavels aan de hoogste bieders van de afzonderlijke kavels toegewezen.  Slechts ingeval de combinatie van Kavels niet in zijn geheel aan een Bieder wordt gegund, gelden de Biedingen op de afzonderlijke Kavels van die combinatie.

2.14 fietsenveilingen beslist of Toewijzing plaatsvindt. In beginsel vindt Toewijzing plaats aan de Bieder die de hoogste Bieding uitbrengt en wel direct na sluiting van de Veiling fietsenveilingen is bevoegd toe te wijzen aan een ander dan degene die de hoogste Bieding heeft uitgebracht.

2.15 De koopovereenkomst komt tot stand tussen Opdrachtgever en Koper. Het moment van Toewijzing is het moment waarop deze koopovereenkomst tot stand komt en waarop Koper de Koopsom verschuldigd is.

Artikel 3: Vergoeding en betaling

3.1 Na Toewijzing wordt door fietsenveilingen aan de Koper een (digitale) factuur toegezonden ter hoogte van de Koopsom. Koper is aan fietsenveilingen de Koopsom verschuldigd; fietsenveilingen zal het aan Opdrachtgever toekomende deel van de Koopsom aan hem afdragen.

3.2 Koper dient de Koopsom uiterlijk bij Afname aan fietsenveilingen te hebben betaald op de door fietsenveilingen aangegeven wijze en in de door fietsenveilingen aangegeven valuta, bij gebreke waarvan verzuim zonder nadere ingebrekestelling intreedt, behoudens in het geval van Consumentenkoop. In dat geval treedt verzuim in na een deugdelijke ingebrekestelling.

3.3 Betaling vindt plaats zonder korting of verrekening. In het geval van Consumentenkoop behoudt Koper –voor zover de wet hem deze bevoegdheid toekent– de bevoegdheid een (eventuele) tegenvordering te verrekenen.

3.4 fietsenveilingen is gerechtigd om van Koper bij of na Toewijzing van de Kavel(s) direct gehele of gedeeltelijke betaling van de Koopsom te vorderen en/of te vorderen dat voldoende zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van de verplichtingen van Koper.

Artikel 4: Afname

4.1 Koper is verplicht de aan hem toegewezen Kavel(s) af te nemen op de door fietsenveilingen vastgestelde tijd en plaats onder overlegging van de toegezonden factuur of factuurnummer en na overlegging van bewijs van betaling van de aan de Koper toegezonden factuur als bedoeld in artikel 3.1. Op eerste verzoek van fietsenveilingen dient Koper zich bij Afname te legitimeren. Ingeval van Afname door een externe transporteur geldt dat deze aan fietsenveilingen dient te overleggen (i) de factuuur, (ii) bewijs van betaling van de Koopsom en (iii) een door Koper ondertekende schriftelijke verklaring van Koper waaruit blijkt dat Afname geschied door de externe transporteur.

4.2 De levering van de Kavel(s) door Opdrachtgever aan Koper wordt geacht plaats te vinden door Afname, ook in geval van Consumentenkoop. Afname kan eerst plaatsvinden nadat de volledige Koopsom en het eventueel overige verschuldigde door Koper is voldaan.

4.3 Koper is verplicht informatie te verstrekken of instructies van fietsenveilingen te volgen die (naar het oordeel van fietsenveilingen) noodzakelijk zijn voor Afname, bij gebreke waarvan fietsenveilingen gerechtigd is de Kavel(s) voor rekening en risico van Koper op te slaan, onverminderd de overige rechten van fietsenveilingen.

4.4 Koper is verantwoordelijk voor de Afname. fietsenveilingen is jegens Koper niet gehouden tot assistentie bij of bemiddeling in de Afname. Koper dient zelf zorg te dragen voor alle voor de Afname benodigde verpakkingsmaterialen, transportmiddelen, gereedschappen, etc. Eventuele aanwezige vorkheftrucks of andere transportmiddelen en/of gereedschappen mogen door Koper slechts na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van fietsenveilingen worden gebruikt, alsdan voor eigen rekening en risico van Koper. Indien voor Afname het noodzakelijk is de Kavel(s) te demonteren, dient Koper daar, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg voor te dragen. Koper is aansprakelijk voor alle bij of in het kader van de Afname van de Kavel(s) veroorzaakte (transport)schade en vrijwaart v – voor zover de wet niet dwingendrechtelijk een vrijwaring uitsluit – voor aanspraken van derden ter zake. Koper is op eerste verzoek van fietsenveilingen  gehouden voldoende zekerheid te stellen voor het geval in het kader van de Afname van de Kavel(s) schade wordt veroorzaakt. Over door Koper gestorte waarborgsommen wordt geen rente vergoed.

4.5 De af te leveren Kavel dient aan de overeenkomst te beantwoorden. Koper koopt de Kavel evenwel voetstoots van Opdrachtgever en in de toestand waarin de Kavel zich op dat moment bevindt.

Artikel 5: Verzuim

5.1 Indien de toegewezen Kavel(s) niet binnen de daarvoor gestelde termijn door Koper zijn afgenomen en/of de Koper handelt in strijd met één of meerdere bepalingen van de Voorwaarden, is Koper van rechtswege in verzuim. fietsenveilingen is alsdan in elk geval gerechtigd de Kavel(s) opnieuw te veilen, dan wel de Kavel(s) aan een ander toe te wijzen, onverminderd de overige rechten van fietsenveilingen.

5.2 Indien Koper na een door fietsenveilingen schriftelijk aan te geven laatste afgiftemoment nog steeds in verzuim is, dan zal de koopovereenkomst tussen Koper en Opdrachtgever van rechtswege worden ontbonden. Koper is na ontbinding aan fietsenveilingen een boete verschuldigd. Voor een Koper zijnde een natuurlijk persoon, die volgens zijn bij fietsenveilingen geregistreerd account handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit, zal als boete een percentage van 30% van de Bieding aan fietsenveilingen verschuldigd zijn vermeerderd met het oorspronkelijke opgeldpercentage en BTW, indien het een BTW kavel betreft. Voor alle andere Kopers zal als boete een percentage van 50% van de Bieding aan fietsenveilingen verschuldigd zijn vermeerderd met het oorspronkelijke opgeldpercentage en BTW, indien het een BTW kavel betreft. De boete zal verschuldigd zijn onverminderd de overige rechten van fietsenveilingen, zoals het vorderen van schadevergoeding. Ook zal fietsenveilingen aan de Koper € 75,- aan administratiekosten en transportkosten in rekening kunnen brengen als redelijke vergoeding voor de door fietsenveilingen gemaakte kosten.

5.3 Na Afname van de Kavel(s) kan Koper geen rechten meer laten gelden jegens fietsenveilingen.

5.4 Indien Afname niet mogelijk is door niet aan Koper toe te rekenen omstandigheden gelegen buiten de invloedsfeer van Koper heeft fietsenveilingen het recht de Kavel(s) opnieuw te veilen, dan wel de Kavel(s) aan een ander toe te wijzen. fietsenveilingen is in dat geval jegens de Koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de betaalde Koopsom.


Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 fietsenveilingen is niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken die voorafgaand, tijdens of na de Veiling is ontstaan of is veroorzaakt door de Veiling.

6.2 fietsenveilingen is vanaf het moment van Toewijzing van de Kavel(s) niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de Kavel(s) veroorzaakt, het verloren gaan van de Kavel(s) daaronder begrepen.

6.3 fietsenveilingen is niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken aan de Kavel(s) Bieder kan zich er niet op beroepen dat de Kavel(s) behept is of zijn met een last of beperking die er niet op had mogen rusten.

6.4 fietsenveilingen is niet aansprakelijk voor het niet voldoen van de Kavel(s) aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek.

6.5 fietsenveilingen is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan de Kavel(s).

6.6 fietsenveilingen is niet aansprakelijk voor in het kader van een Veiling veroorzaakte schade als gevolg van technische storingen, waaronder mede moet worden begrepen gebreken en/of storingen van hard- en/of software. fietsenveilingen  is in het bijzonder niet aansprakelijk voor schade indien Bieder als gevolg van een computerstoring niet in staat is een Bieding uit te brengen.

6.7 fietsenveilingen staat niet in voor een geslaagde eigendomsoverdracht. Evenmin garandeert fietsenveilingen dat derden op de Kavel(s) geen rechten kunnen laten gelden fietsenveilingen aanvaardt ter zake geen aansprakelijkheid.

6.8 fietsenveilingen is niet aansprakelijk voor gevolgschade.

6.9 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van v of haar leidinggevende ondergeschikten.

6.10 Elk vorderingsrecht van Bieder jegens fietsenveilingen vervalt na verloop van 12 maanden nadat de termijn als bedoeld in artikel 4.1 van de Voorwaarden is verstreken, tenzij Bieder binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

6.11 Voor zover fietsenveilingen op enigerlei wijze aansprakelijk is voor schade, geldt dat zij is beperkt tot het bedrag van de door haar verzekeraar gedane uitkering. Voor zover de verzekeraar niet uitkeert, is de aansprakelijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde van de betreffende Kavel(s).

6.12 De artikelen 6.1 tot en met 6.11 blijven buiten toepassing in het geval van Consumentenkoop.

Artikel 7: Overheidsvoertuigen

 7.1. Bij Overheidsvoertuigen gaat het meestal om Voertuigen met aanduidingen van de ambulancesector, brandweer, politie, Reddingsbrigade Nederland, de Veiligheidsregio, onderdelen van defensie en andere hulpverleningsdiensten.

  7.2. Striping, logo’s en andere onderdelen van bovengenoemde huisstijlen hebben ten doel een optimale herkenbaarheid van de oorspronkelijk gebruikende hulpverleningsdiensten van deze Overheidsvoertuigen te creëren. Gelet op de bijzondere taken en bevoegdheden van deze hulpverleningsdiensten is het van groot belang dat het publiek in één oogopslag weet dat men in een voorkomend geval met een uiting van hulpverleningsdiensten van doen heeft en dat deze Overheidsvoertuigen niet worden gebruikt door andere partijen.

  7.3. De ontwerpers van de huisstijlen hebben het auteursrecht daarop overgedragen aan de Nederlandse Staat. Het IFV (Instituut Fysieke Veiligheid) draagt er in opdracht van de Nederlandse Staat zorg voor dat ongeautoriseerd gebruik van deze huisstijlen voorkomen wordt. Personen of instanties, niet behorende tot deze door de Staat aangewezen hulpverleningsdiensten, mogen dus slechts van (onderdelen van) de huisstijl, waaronder de striping en logo’s gebruikmaken indien zij daartoe uitdrukkelijk toestemming van het IFV, namens de Nederlandse Staat, voor hebben ontvangen. 

 7.4. Het is op geen enkele wijze toegestaan Voertuigen, voorzien van bovengenoemde huisstijlen, naar het buitenland te exporteren, verkopen of vervoeren. 

 7.5. Teneinde verkoop van Voertuigen, voorzien van huisstijl, zowel binnen als buiten de hulpverleningsdiensten mogelijk te maken zijn tussen fietsenveilingen en IFV afspraken gemaakt. Deze afspraken houden onder andere in dat de Koper van een Voertuig, voorzien van hiervoor genoemde huisstijlen schriftelijk verklaart te behoren tot de hiervoor genoemde hulpverleningsdiensten en dat het Voertuig uitsluitend zal worden gebruikt ten behoeve van aan de dienst opgelegde taken.

  7.6. Een Koper van een Overheidsvoertuig die zelf kan worden aangemerkt als een hulpverleningsdienst en als zodanig gerechtigd is om het desbetreffende Overheidsvoertuig te gebruiken, is gehouden de in het vorige lid genoemde schriftelijke verklaring aan fietsenveilingen af te geven. 

 7.7 Indien de Koper niet tot de hiervoor genoemde hulpverleningsdiensten behoort, of indien Overheidsvoertuig afkomstig is van een andere hulpverleningsdienst dan wel door de Koper niet zal worden gebruikt ten behoeve van de aan haar opgelegde taken, dient de Koper een verklaring te tekenen waarin wordt aangegeven dat:

a. binnen 2 weken na aankoop alle onderdelen van de huisstijl zullen zijn verwijderd of zodanig aangepast dat dit niet meer in strijd is met de rechten van de Staat. Het IFV kan hieraan nadere eisen stellen; en 

b. dat het Voertuig, voorzien van huisstijl, niet naar het buitenland zal worden getransporteerd.

 7.8. De in lid 6 en 7 genoemde verklaringen dienen in alle gevallen voor de aflevering of het afhalen van het Overheidsvoertuig door de Koper aan fietsenveilingen te worden verstrekt en worden direct daarna door fietsenveilingen naar het IFV gestuurd. Het niet tijdig verstrekken van de juiste verklaring door Koper wordt aangemerkt als een tekortkoming die leidt tot verzuim aan de zijde van Koper. Voor meer informatie over de relevante regelgeving kunt u terecht op de website van het IFV: www.striping.nl.


Artikel 8: Ontbindingsbevoegdheid bij Consumentenkoop

8.1 In het geval van Consumentenkoop heeft Koper, alleen indien en voor zover de wet hem dit recht toekent, de bevoegdheid de op de Veiling gesloten koopovereenkomst met Opdrachtgever te ontbinden. Ontbinding dient te geschieden binnen 14 dagen na Afname ofwel (i) door terugzending aan fietsenveilingen van de door fietsenveilingen aan de Koper toegezonden modelverklaring, ofwel (ii) door een andere tot ontbinding strekkende ondubbelzinnige verklaring te doen tot fietsenveilingen waarvan de ontvangst door fietsenveilingen dient te worden bevestigd.

8.2 De Koper draagt de bewijslast van de juiste en tijdige uitoefening van het in artikel 7.1 bedoelde recht van ontbinding.

8.3 Teruglevering van de gekochte Kavel(s) na ontbinding als bedoeld in artikel 7.1, inclusief de daarmee gemoeide (leverings)kosten, komt voor rekening en risico van de Koper. Eventuele wervings- en demontagekosten aan de zijde van Koper worden niet vergoed of gerestitueerd.

8.4 Binnen 14 dagen na ontvangst door fietsenveilingen van de door Koper teruggeleverde Kavel(s) retourneert fietsenveilingen de van de Koper ontvangen betaling. fietsenveilingen hanteert dezelfde wijze van betalen als de Koper. Koper kan eerst nakoming van deze verplichting verlangen nadat fietsenveilingen de gekochte Kavel(s) heeft terugontvangen.

8.5 Koper is gehouden de terug te leveren Kavel(s) ongebruikt te laten en als goed huisvader te beheren en onder zich te houden. Koper is gehouden de Kavel(s) in de oorspronkelijke staat en in de oorspronkelijke verpakking terug te leveren met dien verstande dat Koper de verpakking mag openen en/of de Kavel(s) mag inspecteren teneinde de aard, de kenmerken en de werking van de Kavel(s) vast te stellen of te controleren.

Artikel 9: Klachten

9.1 Klachten van Bieder in verband met de diensten van fietsenveilingen, van welke aard dan ook, worden elektronisch ingediend bij fietsenveilingen via de website op de contactpagina.

9.2 fietsenveilingen spant zich er voor in klachten op een passende manier op te lossen en verbindt zich er toe in elk geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht daar op te reageren.

Artikel 10: Geschillen

10.1 Op elke overeenkomst tussen fietsenveilingen en Bieder is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Elk geschil tussen Bieder en fietsenveilingen zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Groningen. fietsenveilingen blijft echter bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.