Privacyverklaring Fietsenveilingen.nl

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van fietsenveilingen.nl. In deze verklaring verschaft de fietsenveilingen.nl informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt van betrokkenen Bezoekers en gebruikers in het kader van de dienstverlening en websites van fietsenveilingen.nl. fietsenveilingen.nl gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 3 juni 2021. Bij wijzigingen wordt u per e-mail of anderszins elektronisch op de hoogte gebracht.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die fietsenveilingen.nl verzamelt en verwerkt van betrokkenen in het kader van de aangeboden diensten, veilingdienstverlening, producten, het gebruik van de app en/of het bezoeken van onze websites.

Door het aanmaken van een account, afnemen van onze diensten en/of producten, het gebruiken van de app en/of het bezoeken van onze websites geeft u toestemming aan fietsenveilingen.nl om uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring verwerken.

Als u jonger bent dan 16 jaar, mag u slechts persoonsgegevens aan fietsenveilingen.nl verstrekken indien één van uw ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die deze privacyverklaring heeft gelezen ons hiervoor namens u toestemming geeft. Wij verzoeken u daarom geen gegevens aan ons te verstrekken indien u nog geen toestemming hebt gekregen.

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren dan ook om altijd de privacy statement van de betreffende website te lezen.                                                                                   

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

fietsenveilingen.nl gevestigd aan de Mulertkamp 47 te Zwolle en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77660021 is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Welke gegevens verwerken wij en voor welk doel?

 Gebruikers account

 Inloggegevens (E-mailadres + wachtwoord)

Klantnummer

E-mailadres

Biednaam

Voorletter + achternaam

Land

Postcode + huisnummer

Straatnaam

Plaats

Mobiel of Telefoonnummer + Kopie ID

Zakelijk of Particulier

Indien zakelijk:

Bedrijfsnaam

KVK

BTW Nummer

E-mailadres t.b.v. facturatie

E-mail voorkeuren indien men nieuwsbrief wil ontvangen

Waar de klant op bied

Welke favoriete kavels de klant heeft

In welke categorieën de klant geïnteresseerd is

Oude e-mailadressen en mobiele nummers, indien deze gewijzigd worden

Apple en Android device tokens

Registratiedatum

Datum van laatste profielwijziging

Datum van akkoord geven op onze voorwaarden

Laatste inlogdatum

IBAN nummer

Via welk veilingplatform een klant geregistreerd heeft

Geslacht

Verzameldoelen en bijbehorende gegevens

Werving en selectie nieuwe leden (betrokkenen)

Personalia

De inschrijving van nieuwe leden (betrokkenen)

Identificatie van aangemaakte accounts en de beveiliging hiervan

Inloggegevens account

Op de hoogte te houden van betrokkenen ten aanzien van de voortgang, nieuwe ontwikkelingen en informatie

Woonadres

E-mailadres

Voor de juiste technische werking, verbetering, juiste koppeling van gegevens en het onderhoud van de App, website en/of het Systeem

Gegevens binnen de technische omgeving van het Systeem

Websitegegevens

Voor het doen van wetenschappelijk onderzoek

Geanonimiseerde gegevens

Om biedingen af te handelen.

Om te factureren en administratieve doeleinden.

Verbetering dienstverlening.

Websites, apps en systeem

Bezoekers

Ip-adres

Surf- en clickgedrag

Cookies (zie hieronder)

Algemene bezoekgegevens, zoals de meeste bezochte pagina’s.

Gegevens contactformulier (naam, e-mailadres, mobiele telefoonnummer en inhoud bericht)

Verzameldoelen

Binnen de App, website en/of het systeem van fietsenveilingen.nl worden gebruiksstatistieken geanalyseerd. Het doel hiervan is de inrichting alsmede de beveiliging te optimaliseren voor de bezoekers en/of gebruikers. Aan de hand van deze gegevens kan fietsenveilingen.nl de diensten zoveel mogelijk op de behoefte van de bezoekers en/of gebruikers afstemmen. Bezoekers en/of gebruikers worden niet individueel gevolgd bij het surf- en clickgedrag. De gegevens in het contactformulier worden gebruikt ter identificatie en om contact op te kunnen nemen met de invuller van het formulier.

Om u een goede service te kunnen bieden is het noodzakelijk dat  fietsenveilingen.nl bovenstaande gegevens van u nodig heeft. De verstrekking van uw persoonsgegevens aan fietsenveilingen.nl is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met fietsenveilingen.nlte sluiten. Wanneer u de gegevens niet verstrekt is het helaas niet mogelijk een overeenkomst met fietsenveilingen.nl aan te gaan.

Er wordt gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming. Zo zal fietsenveilingen.nl ook het clickgedrag van bezoekers die zich niet hebben geregistreerd volgen t.b.v. de verbetering van haar dienstverlening.

Cookies

Op onze websites maken wij gebruik van (functionele en analytische) cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw apparaat, bijvoorbeeld uw computer, tablet of telefoon.

In deze cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan

onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website. fietsenveilingen.nl maakt geen gebruik van speciale software of cookies om de identiteit of het gedrag van de individuele bezoeker te achterhalen.

fietsenveilingen.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe effectief onze Adwords-Advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn en hoe bezoekers onze website gebruiken. De informatie die hiervoor wordt verkregen waartoe het IP-adres behoort, wordt overgebracht naar Google. Deze gegevens worden door Google opgeslagen op servers die in de Verenigde Staten staan. Om hier meer informatie over in te winnen kunt u het privacybeleid van Google nalezen en hiernaast het specifieke privacybeleid van Google Analytics. fietsenveilingen.nl heeft Google Analytics ingesteld aan de hand van de instructies van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierdoor is de invloed op de privacy van onze bezoekers minimaal.

De informatie wordt door Google gebruikt om rapporten over de website aan de fietsenveilingen.nl te kunnen verstrekken, om te bekijken hoe de website gebruikt wordt en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Deze informatie kan door google verschaft worden aan derden voor zover derden de informatie namens Google verwerken of wanneer google wettelijk verplicht is tot informatieverschaffing. fietsenveilingen.nl heeft hier geen enkele invloed op. fietsenveilingen.nl heeft google geen toestemming gegeven om de verkregen analytics informatie voor andere diensten van Google te gebruiken.

Met uw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Nogmaals, dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens voor deze doelen

fietsenveilingen.nl bewaart de gegevens totdat betrokkenen het desbetreffende Account en/of App afmelden en/of verwijderen. Betrokkenen kunnen op ieder gewenst moment verzoeken hun Account verwijderen of de gegevens binnen het Account wijzigen.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk gezien de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Om onze diensten zo goed mogelijk aan te kunnen bieden, slaan we de gegevens die u invult op. De gegevens worden opgeslagen voor een periode van onbepaalde tijd. Hoe lang we de gegevens opslaan bepalen we aan de hand van de volgende criteria:

–              De gebruiker aangeeft dat zijn account verwijderd dient te worden.

fietsenveilingen.nl kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen van fietsenveilingen.nl verplicht is, en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy.

Welke partijen hebben toegang tot welke gegevens?

Het is mogelijk dat fietsenveilingen.nl bij het uitvoeren van zijn diensten bepaalde persoonsgegevens deelt met derde partijen als dit redelijkerwijs noodzakelijk is. Deze partijen zijn in de categorieën:

Sociale media bedrijven

E-maildienstverlening

Financiële administratie

Zoekmachines

Pushnotificatie verzending

Opdrachtgevers van fietsenveilingen.nl

Marketingbedrijven

IT-partner voor hosting en onderhoud website, app, systeem

Overige derden voor de uitvoering van de activiteiten van fietsenveilingen.nl, zoals drukkerijen, e-mail- en postverwerkers. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor de fietsenveilingen.nl en heeft fietsenveilingen.nl de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

In bijlage van deze privacy overeenkomst worden bewerkers uit bovenstaande categorieën

 benoemd.

Met de (externe) partijen die toegang hebben tot persoonsgegevens worden (voor zover mogelijk) de gegevens geanonimiseerd en worden er aparte overeenkomsten gesloten ter waarborging van geheimhouding en rechtmatige omgang met persoonsgegevens.

Wij zullen de persoonsgegevens nooit zonder toestemming verkopen, verspreiden of leasen aan derden die als doel hebben de gegevens te gebruiken voor direct marketing. Uitsluitend indien fietsenveilingen.nl hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. fietsenveilingen.nl zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

fietsenveilingen.nl gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij hebben verschillende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, die gezien de daarmee gemoeide kosten en de aard van de persoonsgegevens redelijk zijn. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties door alle verstuurde data te versleutelen met HTTPS, gevoelige data gehashed op te slaan in onze database en waar nodig tijdelijke URL’s te generen die slechts tijdelijk voor een enkele gebruikersessie beschikbaar zijn. Daarnaast worden security patches voor zowel alle gebruikte hardware als software met de hoogste prioriteit doorgevoerd.

Doorgifte buiten de EU

Uw persoonsgegevens kunnen wel worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. fietsenveilingen.nl zal bij doorgifte van uw persoonsgegevensbuiten de Europese Economische Ruimte passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om adequate bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

Een Account kan door de betrokkene op ieder gewenst moment worden opgezegd. Binnen het Account kunnen betrokkenen tevens de door hun opgegeven informatie wijzigen. Indien u bent aangemeld voor een nieuwsbrief bevat elke nieuwsbrief instructies om u hiervoor af te melden.

U mag ons te allen tijde inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U heeft het recht bezwaar te maken de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hier mee aan de slag kunnen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar:

fietsenveilingen.nl

Mulertkamp 47

8014 DH

Zwolle

info@fietsenveilingen.nl

0650228417

Bijlage bewerkers fietsenveilingen.nl

Google en Bing

fietsenveilingen.nl verstrekt gegevens aan Google en Bing t.b.v. analyse van haar dienstverlening en websitegebruik.

Daarnaast voor advertentie doeleinden zodat fietsenveilingen.nl u goed kan bereiken een haar aanbod bij u onder de aandacht kan brengen wanneer u zich online over het world wide web beweegt.

Facebook/Instagram/ Twitter

fietsenveilingen.nl biedt aan dat u haar bedrijven kan volgen via Facebook, Instragram en twitter. Indien via een van deze platformen een van fietsenveilingen.nl haar bedrijven volgt kunt u de berichten die fietsenveilingen.nl via deze platformen verstrekt zien.

Indien u een van fietsenveilingen.nl haar bedrijven niet volgt maar wel een account heeft op een van bovenstaande sociale platformen en u heeft zich tevens geregistreerd bij fietsenveilingen.nl dan kan fietsenveilingen.nl op basis van u e-mailadres u gericht van advertenties of berichten voorzien op deze platformen.

E-mail dienstverlening

fietsenveilingen.nl stuurt u per e-mail berichten op basis van de door u aangegeven voorkeuren en biedgedrag.

fietsenveilingen.nl maakt hiervoor gebruik van haar e-mail dienstverlener.

Boekhouding

Zodra u de hoogste bieder bent op een kavel zal deze aan u gefactureerd worden. fietsenveilingen.nl slaat uw transactie gegevens op in haar boekhoudprogramma t.b.v. een correcte financiële afwikkeling.

Zoekprogramma

Om u goed van dienst te kunnen zijn op onze veilingsite maakt fietsenveilingen.nl gebruik van een zoekmachine als zoekt naar specifieke producten. We slaan op naar welke producten u zoekt zodat we kunnen analyseren naar waar welke producten gezocht worden. Daarnaast gebruiken wij deze informatie om producten naar waar u gezocht heeft in de toekomst bij u onder de aandacht te brengen.

Pushnotificaties

Indien u een de mobiele app van onze veilingsites op uw telefoon of mobile device heeft geïnstalleerd zal fietsenveilingen.nl u voorzien van push notificaties. Hiervoor maakt fietsenveilingen.nl gebruik van pushnotificaties die deze berichten naar u verstuurd.

Hosting

Alle veilingplatformen van de fietsenveilingen.nl zijn ondergebracht bij onze hostingspartij. De gehele database is dan ook gehost. De hostingspartij heeft toegang tot alle website gegevens en gebruikt deze alleen t.b.v. het goed functioneren van de websites.

SMS-service

Indien fietsenveilingen.nl een bericht middels sms naar haar gebruikers wil versturen maakt fietsenveilingen.nl gebruik van SMS dienstverleningen.

Marketing Consultants

Marketing Consultants ondersteunen fietsenveilingen.nl met haar marketing inspanningen. Men heeft toegang tot het Google en Bing account, sociale media en e-mailtooling van fietsenveilingen.nl.

Administratieve specialisten

De administratie van fietsenveilingen.nl wordt ondersteund door administratieve specialisten. Men heeft hiervoor toegang tot de gegevens van gebruikers t.b.v. een correcte administratieve afhandeling van aankopen en analyses.

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers van fietsenveilingen.nl die verkopen via een van de veilingwebsites ontvangen indien nodig de verkoopfacturen van de kopers van zijn of haar producten. Dit is enkel het geval indien de opdrachtgever zelf zorgdraagt voor de afgifte van goederen of het versturen hiervan. De opdrachtgever controleert op basis van die gegevens of hij/zij het product aan de juiste persoon afgeeft of naar de juist persoon stuurt per postdienst.